OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI Z DNIA 30 MARCA 2021 R.

 1. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.poradniarodzinnabemowo.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 2. Data publikacji strony internetowej: 18 września 2018 roku.
 3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podmiotu publicznego.
 4. Ocenę dostępności cyfrowej strony Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy sporządzono na podstawie ogólnodostępnych narzędzi, m.in. Wave Accessibility Evaluation Tool.
 5. Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
 6. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w osobnym oknie.
 7. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących:
  – zmiana wielkości czcionki,
  – zmiana kontrastu wyświetlanej czcionki i tła,
  – prezentacja w odcieniach szarości oraz w formie tzw. „negatywu” – odwrócenia kolorów tła i czcionki.
 8. Odczytywanie głosowe treści tekstowych na stronie internetowej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest możliwe z wykorzystaniem opcji popularnych przeglądarek internetowych, np. Chrome, Edge.
 9. Treści zamieszczane na stronie Poradni staramy się pisać w sposób łatwo dostępny i zrozumiały, a także formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 10. Strona internetowa Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w związku z profilem działalności Poradni korzysta z treści innych niż tekstowe w sposób minimalny, niezaburzający dostępności tych treści.
 11. Mapa dojazdu do Poradni zamieszczona w zakładce „Kontakt” nie ma obowiązku spełniania kryteriów dostępności wynikających z Ustawy.
 12. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – drogą telefoniczną lub mailową. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Bogumiła Jurek, nr telefonu: 22-664-13-42; 22-664-08-49; 509-953-508. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 13. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu.
 14. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Poradnia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, Poradnia zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji.
 15. W przypadku braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.
 16. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna nie posiada tłumacza języka migowego.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Dane teleadresowe placówki:Siedziba Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:
  ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
  tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508, fax: 22 664 13 42
  mail: info@spr.bemowo.waw.pl
 2. Siedziba Poradni mieści się na parterze budynku zabudowy wielorodzinnej, z osobnym wejściem do Poradni.
 3. Wejście do siedziby jest możliwe bez użycia schodów.
 4. W budynku brak jest pochylni i wind umożliwiającej wjazd np. wózków inwalidzkich.
 5. Na parkingu przy budynku są zarezerwowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do siedziby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy można wchodzić z psem asystującym.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl

FACEBOOK
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status