LINKI

Ośrodki terapeutyczne:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer miasta.stołecznego Warszawy

http://www.sprwawer.pl

Publiczna placówka oferująca bezpłatną pomoc psychologiczną. Poradnia oferuje psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię par i rodzin, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz konsultacje rodzicielskie.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy

http://www.sprbielany.waw.pl

Publiczna placówka oferująca bezpłatną pomoc psychologiczną. Poradnia oferuje porady psychologiczne i pedagogiczne, porady prawne, mediacje małżeńskie i partnerskie, mediacje rodzinne, grupy wsparcia, psychoterapię grupową, psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par i rodzin.

Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

http://ptpp.pl/poradnia/poradnia-informacje/

Placówka kliniczna oferująca niskopłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców Warszawy. Prowadzi m.in. konsultacje i indywidualną psychoterapię. Pomoc adresowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Psychoanaliza w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym

http://psychoanaliza.org.pl/?page_id=9

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oferuje niskopłatną psychoanalizę – intensywną psychoterapię indywidualną w zakresie czterech sesji w tygodniu, dla osób, w przypadku których jest ona wskazana ze względów klinicznych, a które z różnych powodów nie mogą podjąć pełnopłatnej psychoanalizy. Propozycja dotyczy zarówno osób dorosłych i młodzieży.

Poradnia przy Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

http://isphs.pl/poradnia

Poradnia przy Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal proponuje do trzech bezpłatnych/niskopłatnych konsultacji psychoterapeutycznych oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Terapeuci pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami w podeszłym wieku. Oferta obejmuje też psychologiczną pomoc okołoporodową dla rodziców lub samych matek. Psychoterapeuci pracują również w języku angielskim.

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii

http://www.mop-poradnia.pl/

Publiczny ośrodek udzielający bezpłatnej pomocy młodzieży od 15 do 21 roku życia uczącej się w szkołach, znajdujących się na terenie Warszawy oraz rodzicom, rodzinom i opiekunom młodzieży w wieku 15-21 lat i profesjonalistom (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, studenci, kuratorzy, pracownicy oświaty), mającym w swojej pracy doświadczenia z młodzieżą w wieku 15-21 lat. Praca prowadzona jest w wielu formach, m.in.: terapia indywidualna, grupy terapeutyczne, warsztaty, psychoterapia rodzinna.

Stowarzyszenie Aslan

http://www.aslan.org.pl/

Stowarzyszenie oferujące przede wszystkim bezpłatną pomoc psychologiczną dzieciom. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, psychoterapię, grupy psychoterapeutyczne, socjoterapeutyczne i grupy wsparcia oraz poradnictwo i warsztaty dla rodziców i opiekunów.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

http://www.poradnia-top.pl

Poradnia oferująca bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z terenu Warszawy. Prowadzi również diagnozę, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, reedukacyjne i terapeutyczne, a także wydaje opinie i orzeczenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Warszawa Bemowo

http://ppp20.pl/

Publiczna poradnia oferująca bezpłatną diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży. W ofercie znajduje się również 37 rodzajów zajęć postdiagnostycznych, m.in.: logopedyczne, psychologiczne, grafomotoryczne, zajęcia rozwijające twórczość i umiejętności społeczne.

Tavistock Relationships

https://tavistockrelationships.org

Założony w 1948 roku londyński ośrodek zajmujący się psychoterapią par, szkoleniem przyszłych terapeutów oraz badaniami naukowymi dotyczącymi relacji w parach i różnych metod ich terapii. Współpracujemy z TR od roku 2014 – nasi terapeuci pracują pod superwizją Stanleya Ruszczynskiego oraz Mary Morgan – specjalistów z tego ośrodka.

Organizacje zrzeszające terapeutów:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

http://ptpp.pl/

Organizacja zrzeszająca certyfikowanych psychoterapeutów oraz psychoterapeutów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego. Zajmuje się propagowaniem psychoterapii psychoanalitycznej, nadzoruje szkolenie, doskonalenie zawodowe oraz pracę terapeutów.

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

http://psychoanaliza.org.pl/

Organizacja zrzeszająca licencjonowanych psychoanalityków oraz kandydatów. Towarzystwo oferuje m.in. możliwość niskopłatnej psychoanalizy prowadzonej przez psychoanalityków lub zaawansowanych kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

www.ptp.org.pl

Towarzystwo zrzeszające psychologów i innych specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną. Jego celem jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta służyła ludziom pomocą. PTP nadaje certyfikaty psychoterapeutom, którzy odbyli całościowe szkolenie i zdali egzamin przed komisją Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

http://psychiatria.org.pl

Towarzystwo zrzeszające lekarzy psychiatrów oraz psychoterapeutów, posiadające swoje oddziały, sekcje i komisje. Nadaje również certyfikaty psychoterapeutom, którzy odbyli całościowe szkolenie i zdali egzamin przed komisją PTP. Towarzystwo wydaje dwumiesięcznik Psychiatria Polska.

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS)

http://isphs.pl

Stowarzyszenie utworzone przez psychoanalityków i psychoterapeutów należących do polskich i zagranicznych Towarzystw Psychoanalitycznych oraz innych specjalistów mających doświadczenie w podejściu psychoanalitycznym. Podstawowym zadaniem Instytutu jest rozwój programów klinicznych wykorzystujących odkrycia psychoanalizy w terapii psychoz, depresji, zaburzeń osobowości oraz terapii dzieci i młodzieży, jak również w psychologicznej pomocy okołoporodowej oraz pomocy ludziom w wieku podeszłym.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl

FACEBOOK
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status